Chvaliž, duše, Spasitele

Folios: 
10v-13r
Folio: 
010v
Sequence: 
3
Full text (or incipit): 
Chvaliž, duše, Spasitele, chvaliž vuodce i pastýře, hodnú chválu zpievajme. | Jakžto móžeš, tak chval velmi, neb jest větčie chvály každé, ani statčíš vychváliti. | Podobenstvie zvláštnie chvály, chléb živý, jenž duše krmí, dnešní den sě vykládá. | Kterýž na stole večeře svaté zástupu bratróm dvanádcti dán jest bez pochybenie. | Buď chvála plná, buď dobřě hlasná, budiž chutná, budiž radná, mysli hlas v utěšení. | Neb zajisté den slavný slaví se, v kterýž tohoto stolu ustavenie prvnie pamatuje sě. | Na tom stole najvětčého krále nový beránek Zákona nového starému činí konec. | Zapuzujeť staré nové, zapuzujeť pravda stien, světlo noc v světlo vynášie. | Což na večeři Kristus učinil jest, takéž činiti přikázal jest, aby tiem byl pamatován. | Z naučenie svatého ustavenie chléb a víno posvěcujeť se, a to v oběť spasitedlnú. | Naučenie křesťanóm dává se, že chléb v tělo obracuje se a víno v jeho krev svatú. | Což nechopíš, což nevidíš, viera praváť potvrzuje kromě těch věcí běhu. | Pod rozličnými podobenstvími, znameními a ne věcmi tajéť se věci znamenité. | Tělo pokrm a krev nápoj, však zuostává Kristus celý pod obojím podobenstvím. | Když se přijímá, nebýváť rozkúšen, ani lámán, ani dělen, ale celý přijímáť se. | Přijímáť jeden, přijímá jich tisíc, jakžto tisíc, tolikéž jeden, a jsa přijat, nehyne. | Přijímajíť dobří, přijímajíť zlí, avšak příčinú nerovnú, k životu neb k zatracení. | Smrt jestiť zlým, život dobrým, opatř v přijímání rovně, kterakť jest východ rozdielný. | Po zlámaní té svátosti nepochybujž, ale pomni, tolikéžť jest pod najmenší jakžto pod najvětší. | Nebýváť věci rozdělenie, toliko znamenie zlámanie, kterýmž ani stav, ani zróst znamenaného umenšuje se. | Ej, opatřtež chléb anjelský, učiněnť jest pokrm pocestných, zajisté pravý chléb synóv nemáť býti podán psóm. | V figurách znamenán jest, když Izaak zobětován jest, když beránek jeden jest, když manna otcóm dána jest. | Dobrý pastýři, pravý chlebe, Ježíši, nad námi smiluj se, ty nás paseš, ty nás obraň, ty nám opatřenie zjednaj všeho dobrého v zemi živých. | Ty jenž všecko znáš i móžeš, jenž nás zde smrtedlné krmíš, ty nás učiň tovařiše v dědictví a v jédlu spolu svatých měšťanóv nebeských.
Office: 
MASS
Genre: 
Sq
Rubrics: 
Sequitur prosa de Corpore Cristi, videlicet Lauda Sion
Cantus ID: 
ah50385:cs
Form: 
M
Print edition item: 
21Concordances in the Cantus Index network