Velebí duše má Hospodina

Folios: 
62r-62v
Folio: 
062r
Sequence: 
2
Full text (or incipit): 
Velebí duše má Hospodina | I radoval se jest duch mój u boze, spasiteli mému. | Nebo vzezřel na pokoru dievky své a aj, zajisté z toho blahoslavenu mě dějí všickni národové. | Nebo učinil mi veliké, jenž mocný jest a svaté jméno jeho. | A milosrdenstvie jeho ot narozenie až do narozenie bojícím se jeho. | Učinil moc v rameni svém, rozptýlel pyšné myslí srdce svého. | Zsadil mocné z stolice a povýšil pokorných. | Lačné naplnil dobrými a bohaté opustil zmařilé. | Přijal Bóh Israhele dietě své, rozpomanul se jest na milosrdenstvie své. | Jakož mluvil jest k uotcóm našim, k Abrahamovi i k pokolení jeho na věky. | Chvála Otci i Synu i Duchu svatému, | Jakož byla na počátku i nynie i vždycky i na věky věkóv. Amen.
Office: 
V
Genre: 
Ca
Cantus ID: 
g01598:cs
Form: 
M
Syllabification is based on saved syllabized text.
1---


g--


Ve-le-bí
hgk--


k---


kl--


du-še
k---


j---


k--


Hos-po-di-na
h--


h--


g---


g---


i
h--


ra-do-val
gk--


kj---


kl---


se
l---


jest
kl---


duch
k7---


mój
k--


v_bo-ze,
kk---


k--


spa-si-te-li
k--


j--


k---


h--


mé-mu.
g---


g--


Ne-bo
h---


gk--


vzez-řel
k---


k---


na
kj--


po-ko-ru
kl--


l---


kl--


diev-ky
k---


k---


své
h---


a
k7---


aj,
k--


za-jis-té
k--


k---


kl--


z_to-ho
k---


h--


bla-ho-sla-ve-nu
k--


k--


k--


k---


k---


k--


dě-jí
k---


k--


všick-ni
j---


k--


ná-ro-do-vé.
h--


h--


g---


g--


Ne-bo
h7---


gk--


vči-nil
kk---


k---


mi
k--


ve-li-ké,
k--


kj---


kll---


jenž
kl--


moc-ný
k---


k---


jest
k---


a
k--


sva-té
k---


j--


jmé-no
k---


h--


je-ho.
g---


g---


A
h--


mi-lo-sr-den-stvie
gk--


k7--


k--


k---


k--


je-ho
k---


k---


ot
k--


na-ro-ze-nie
k--


k--


j---


kl---


l---


do
l--


na-ro-ze-nie
km--


k--


k---


k--


bo-jí-cím
k--


j---


k---


se
h--


je-ho.
g---


g--


U-či-nil
h--


gk---


kj---


moc
kl--


v_ra-me-ni
l--


k---


kk---


svém,
h--


roz-ptý-lel
k--


k---


k--


pyš-né
k---


k--


mys-lí
k---


j--


srd-ce
k---


h--


své-ho.
g---


h--


Zsa-dil
gk---


k--


mo-cné
k7---


km--


z_sto-li-ce
k--


k---


k---


a
k--


po-vý-šil
j--


k---


h--


po-kor-ných.
h--


g---


g--


Lač-né
h---


gk--


na-pl-nil
k--


k---


kl--


dob-rým
k---


h---


a
k--


bo-ha-té
k--


k---


k--


o-pus-til
j--


k7---


h--


zma-ři-lé.
h--


g---


g--


Při-jal
h---


gk---


Bóh
k--


Is-ra-he-le
k--


k--


k---


kl--


die-tě
k---


k---


své,
h--


roz-po-ma-nul
k--


kl--


k---


k---


se
k---


jest
k---


na
k7--


mi-lo-sr-den-stvie
j--


k--


h--


h---


g---


své.
g--


Ja-kož
h---


gk--


mlu-vil
k---


kj---


jest
kl--


k_uot-cóm
l---


kl--


na-šim,
k---


h--


k_Ab-ra-ha-mo-vi
k--


kl--


k7--


k---


k---


i
k--


k_po-ko-le-ní
k--


k--


k---


j--


je-ho
k---


h---


na
h--


vě-ky.
g---


g--


Chvá-la
h---


gk--


Ot-ci
k---


kl---


i
k--


Sy-nu
k---


k---


i
k--


Du-chu
j---


k--


sva-té-mu,
h--


g7---


g--


ja-kož
h---


gk--


by-la
k---


k---


na
k--


po-čát-ku
k--


k---


k---


i
kj--


ny-nie
kl---


kl---


i
k--


vždyc-ky
k---


h---


i
k---


na
k--


vě-ky
k---


j--


vě-kóv.
k---


h--


A-men.
g---


4


Concordances in the Cantus Index network