Bibliography

Displaying 1 - 93 of 93
Type any part of a word
Abbreviation Publication title In Edition
Bartoš (1926) Soupis rukopisů knihovny Národního musea v Praze I Praha 1926
Bartoš (1927) Soupis rukopisů knihovny Národního musea v Praze II Praha 1927
Beran (1931) Mešní liturgie secundum rubricam ecclesiae Pragensis ve st. XV. a XVI.. Příspěvek k vývoji liturgického práva partikulárního v Čechách Praha 1931
Beran (1932) Rukopisný misál ze Živohoště

Od Karlova mostu V (1932)

p. 99-111
Praha 1932
Beránek (1981) Sbor mansionářů pražské metropolitní kapituly. Příspěvek k dějinám liturgického zpěvu v předhusitských Čechách

Miscellanea musicologica XXIX (1981)

p. 9-50
Praha 1981
Bistřický - Drhal - Kouřil (1961) Státní archiv v Opavě - Pobočka v Olomouci. Průvodce po archivních fondech. Praha 1961
Boháček - Čáda (1994) Beschreibung der mittelalterlichen Handschriften der Wissenschaftlichen Staatsbibliothek von Olmütz Köln - Weimar - Wien 1994
Brodský (2000) Katalog iluminovaných rukopisů knhovny Národního muzea v Praze Praha 2000
Brodský (2007-2008) The decoration of the Načeradec missal

Studie o rukopisech XXXVII-XXXVIII (2007-2008)

p. 45–50
Praha 2007-2008
Černý (1966) Soupis hudebních rukopisů Muzea v Hradci Králové Praha 1966
Černý (1975) Středověký vícehlas v českých zemích

Miscellanea musicologica XXVII-XXVIII (1975)

p. 9–116
Praha 1975
Chaloupecký - Ryba (1953) Středověké legendy Prokopské. Jejich historický rozbor a texty Praha 1953
Czagány (1996) CAO-ECE III/A: Praha (Temporale) Budapest 1996
Czagány (1999) Das Prager Offizium. Sonderstellen des "pars temporalis"

Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae  40-1/3 (1999)

p. 1–17
Budapest 1999
Czagány (2002) CAO-ECE III/B: Praha (Sanctorale) Budapest 2002
Czagány (2003) Bemerkungen zum Prager Offizium

Miscellanea musicologica XXXVII (2003)

p. 105–110
Praha 2003
Czagány (2003a) Antiphonale Arnesti, tomus I, P VI/1

Miscellanea musicologica XXXVII (2003)

p. 139–195
Praha 2003
Czagány (2003b) Antiphonale Arnesti, tomus II, P VI/2

Miscellanea musicologica XXXVII (2003)

p. 196–235
Praha 2003
Czagány (2004) Historia de Sancta Martha Hospita Christi. Redactio Bohemica. Ein spätmittelalterliches Reimoffizium zu Ehren der heiligen Martha in seiner böhmischen Überlieferung Ottawa 2004
Denis (1795) Codices manuscripti theologici Bibliothecae Palatinae Vindobonensis latini aliarumque occidentis linguarum Wien 1795
Die Parler (1978–1980) Die Parler und der schöne Stil 1350-1400. Europäische Kunst unter den Luxemburgern Köln 1978–1980
Dokoupil (1966) Soupis rukopisů Knihovny benediktinů v Rajhradě (= Soupisy rukopisných fondů Universitní knihovny v Brně, sv. 4) Praha 1966
Dold - Eizenhöfer (1949) Das Prager Sakramentar (Cod. O.83 (Fol. 1 - 120) der Bibliothek des Maetropolitankapitels), II, Prolegomena und Textausgabe Beuron 1949
Eben (1992) Die Bedeutung des Arnestus von Pardubitz in der Entwicklung des Prager Offiziums

CANTUS PLANUS 1990

p. 571–577
Budapest 1992
Europas Mitte um 1000 (2000) Europas Mitte um 1000. Katalog Stuttgart 2000
Evers - Janota (2013) Die Melodien der lateinischen Osterfeiern Berlin - Boston 2013
Fišer (1996) Karlštejn: Vzájemné vztahy tří karlštejnských kaplí Kostelní Vydří 1996
Gamber (1958) Sakramentartypen. Versuch einer Gruppierung der Handschriften und Fragmente bis zur Jahrtausendwende Beuron 1958
Gamber (1975) Das Bonifatius-Sacramentar und weitere frühe Liturgiebücher aus Regensburg mit vollständigem Facsimile der erhaltenen Bläter (= Textus patristici et liturgici, quos ededit Institutum Liturgicum Ratisbonense, Facs. 12) Regensburg 1975
Gamber (1989) Liturgiegeschichte von Regensburg bis ins 16. Jahrhundert anhand der erhaltenen Liturgiebücher

Liturgie im Bistum Regensburg von den Anfängen bis zur Gegenwart. Ausstellung anläßlich des Bistumsjubiläums 739 - 1989 in der Bischöflichen Zentralbibliothek Regensburg, St. Petersweg 11 - 13, 30. Juni bis 29. September 1989 (= Bischöfliches Zentralarchiv und Bischöfliche Zentralbibliothek Regensburg. Kataloge und Schriften, hrsg. von Paul Mai, Bd. 3)

p. 13nn.
München - Zürich 1989
Haug (1995) Troparia tardiva. Repertorium später Tropenquellen aus dem deutschsprachen Raum (= Monumenta monodica medii aevi. Subsidia Bd. I) Bärenreiter Kassel - Basel etc. 1995
Hlaváčková (2003) Die Illumination der liturgischen Handschriften des Arnestus von Pardubice

Miscellanea musicologica XXXVII (2003)

p. 47–62
Praha 2003
Hoffmann (1999) Soupis rukopisů knihovny kláštera premonstrátů Teplá, díl I
Kapras (1904) Rukopisy Děčínské

Časopis Musea Království českého 78/1904

p. 340–344; 423–430
Praha 1904
Kohout (1998) Iluminované rukopisy kapitulní knihovny Olomoucké. Kánonové listy vyd. Zemský archiv v Opavě, pobočka Olomouc, Olomouc 1998 (v tisku)
Kostlán - Petr - Tošnerová (1995) Průvodce po rukopisných fondech v České republice I.: Rukopisné fondy zámeckých, hradních a palácových knihoven (= Studie o rukopisech. Monographia I.), redaktor svazku: Marie Tošnerová Praha 1995
Kozina (1999-2000) Provenience misálu Václava z Radče

Studie o rukopisech XXXIII (1999-2000)

p. 19–28
Praha 1999-2000
Kozina (2001) K provenienci tzv. Misálu Míška z Ovence

Studie o rukopisech

p. 17-41
Krása (1982) Nástěnná a knižní malba 13. století v českých zemích

Umění doby posledních Přemyslovců (ed. J. Kuthan)

p. 23–67
Roztoky u Prahy 1982
Lipphardt (1981) Lateinische Osterfeiern und Osterspiele (= Ausgaben deutscher Literatur des XV. bis XVIII Jahrhunderts, Reihe Drama V, Teil VI) Berlin - New York 1981
Machilek (1993) Der Liber breviarius der Prager Kathedralkirche in der Universitätsbibliothek Würzburg (M. p. th. f. 131)

Umění 6 (1993)

p. 375–385
Praha 1993
Mužík (1965) Hospodine, pomiluj ny (K dějinám forem nejstarších českých písní)

Miscellanea musicologica XVIII (1965)

p. 7–30
Praha 1965
Nejedlý (1904) Dějiny předhusitského zpěvu v Čechách Praha 1904
Novotná (1992) Die Offertorienverse mit Tropen im Repertoire des Prager Metropolitankapitels

CANTUS PLANUS 1990  

p. 445-462
Budapest 1992
Orel (1937) Hudební prvky svatováclavské

(= Svatováclavský sborník II.3)

Praha 1937
Patera - Podlaha (1910) Soupis rukopisů knihovny metropolitní kapitoly pražské I (A - E) Praha 1910
Petr (2007-2008) The medieval Načeradec plenarium

Studie o rukopisech XXXII-XXXIII (2007-2008)

p. 25–44
Praha 2007-2008
Plocek (1950) Versus super offertoria. Rozbor a ukázky ze svatovítského troparia z r. 1235 Praha 1950
Plocek (1973) Catalogus codicum notis musicis, qui in Bibliotheca publica rei publicae Bohemicae socialisticae in Bibliotheca universitatis Pragensis servantur I - II Praha 1973
Plocek (1989) Melodie velikonočních slavností a her ze středověkých pramenů v Čechách Praha 1989
Podlaha (1903) Soupis památek historických a uměleckých. Knihovna kapitulní v Praze Praha 1903
Podlaha (1911) Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Benešovském Praha 1911
Podlaha (1922) Soupis rukopisů knihovny metropolitní kapitoly pražské II (F - P) Praha 1922
Podlaha, Antonín - Šittler, Eduard (1903) Chrámový poklad u sv. Víta v Praze. Jeho dějiny a popis Praha 1903
Pokorný (1969) Rukopisný misál Státní vědecké knihovny v Olomouci sign. M III 9

Studie o rukopisech VIII (1969)

p. 175–185
Praha 1969
Pokorný (1970) Nově objevené officium o sv. Václavovi

Hudební věda VII/4 (1970)

p. 407–430
Praha 1970
Pokorný (1971) Breviarium Pragense rukopisu M 719 Státní vědecké knihovny v Olomouci

Studie o rukopisech X (1971)

p. 257–277
Praha 1971
Pokorný (1980) Mährens Musik in Mittelalter

Hudební věda XVII/1 (1980)

p. 36–52
Praha 1980
Polkowski (1884) Katalog rękopisów kapitulnych katedry krakowskiej (= Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty 3) Kraków 1884
Pražák (1980) Katalog rukopisů křižovnické knihovny nyní deponovaných ve Státní knihovně ČSR Praha 1980
Radó (1973) Libri liturgici manuscripti bibliothecarum Hungariae et limitropharum regionum Budapest 1973
RISM B IV/3 Handschriften mit mehrstimmiger Musik des 14., 15. und 16. Jahrhunderts München - Duisburg 1972
RISM B V/1 Tropen und Sequenzenhandschriften (= RISM B V/1) München 1964
RISM B XIV/1 RISM B XIV/1 München 1999
RTB I Repertorium troporum Bohemiae medii aevi I. Tropi proprii missae Praha 2004
RTB II Repertorium troporum Bohemiae Medii Aevi II. Tropi Ordinarii missae: Kyrie eleison et Gloria in excelsis Deo Praha 2006
RTB III Repertorium troporum Bohemiae Medii Aevi III. Tropi Ordinarii missae: Sanctus Praha 2010
RTB IV Repertorium troporum Bohemiae medii aevi IV. Tropi ordinarii missae: Agnus Dei Praha 2013
Ryba (1979) Soupis rukopisů Strahovské knihovny Památníku národního písemnictví v Praze, díl III. Strahovské rukopisy DF-DG (čís. 1236-1821) Praha 1979
Ryba (1998) Mansionáři v pražském kostele

Pražský sborník historický XXX

p. 5–89
Praha 1998
Škarka (1950) Dominikán Domaslav a čeští hymnografové jeho směru

Věstník Královské české společnosti nauk - Třída filosoficko-historicko-filologická VI (1950)

p. 1–55
Praha 1950
Šmahel (1961) Knihovní katalogy kolege Národa českého a koleje Rečkovy

Acta Universitatis Carolinae - HUCP 2

p. 59-88
Spunar (1957) Das Troparium des Prager Dekans Vít

Scriptorium 11 (1957)

p. 50–62
Praha 1957
Stejskal (1990) O některých výsledcích uměleckohistorického zkoumání středověkých rukopisů v Národní knihovně České republiky

Documenta Pragensia X/1 (1990)

p. 59–94
Stejskal - Voit (1991) Iluminované rukopisy doby husitské Praha 1991
Szendrei (1981) Notierte Quellen des ungarischen Mittelalters Budapest 1981
Thurn (1970) Die Handschriften der Universitätsbibliothek Würzburg I Wiesbaden 1970
Tošnerová (2001) Průvodce po rukopisných fondech v České republice; díl III: Rukopisné fondy muzeí a galerií v České republice Praha 2001
Truhlář (1905-1906) Catalogus codicum manu scriptorum latinorum qui in c. r. bibliotheca publica atque universitatis Pragensis asservantur Praha 1905-1906
Vlhová (1992) Das Repertorium der Sequenzen in Böhmen bis 1400

CANTUS PLANUS 1990

p. 463–468
Budapest 1992
Vlhová (1995) Die Ordinarium-Tropen in Troparium des Prager Dekans Vít

CANTUS PLANUS 1993

p. 763–779
Budapes 1995
Vlhová (1996) Die Fronleichnamsmesse in Böhmen. Ein Beitrag zur spätmittelalterlichen Choraltradition

Schweizer Jahrbuch für Musikwissenschaft 16 (1996)

p. 13–36
Bern 1996
Vlhová-Wörner (2002) Fama crescit eundo. Der Fall: Domazlaus predicator, der älteste böhmische Sequenzendichter

Hudební věda 39 (2002)

p. 311–330
Praha 2002
Vlhová-Wörner (2003) Das Sequentiar des Arnestus von Pardubice: das Repertoire und sein Verhältnis zum "Prager Ritus"

Miscellanea musicologica XXXVII (2003)

p. 69–88
Praha 2003
Vlhová-Wörner (2003a) Sequentiarum Arnesti, P VIII

Miscellanea musicologica XXXVII (2003)

p. 284–289
Praha 2003
Vlhová-Wörner (2006) Genitor summi filii: A Remarkable Career of a Sanctus Trope

CANTUS PLANUS 2004, ed. Lászlo Dobszay e. a.

p. 753–766
Budapest 2006
Vnouček - Suchý (2012) The Prague Sacramentary: From manuscript folia back to animal skin

Care and conversation of manuscripts 13 (2012)

p. 235–266
Copenhagen 2012
Vozková (2003) Die Offertorien im Graduale des Arnestus von Pardubice

Miscellanea musicologica XXXVII (2003)

p. 89–104
Praha 2003
Vozková (2003a) Graduale Arnesti, P VII

Miscellanea musicologica XXXVII (2003)

p. 269–283
Praha 2003
Vykoukal (1911) Vánoční návštěva na Slovanech (Rukopis XII A 1 bibliotheky Musea král. Českého)

Časopis Českého Musea (1911)

p. 61–67
Vyskočil (1947) Šest století kostela a kláštera u P. Marie Sněžné Praha 1947
Wolfenbütteler Cimelien (1989) Wolfenbütteler Cimelien: das Evangeliar Heinrichs des Löwen in der Herzog August Bibliothek; [Ausstellung in den musealen Räumen der Herzog August Bibliothekvom 4. April bis 16. Juli 1989], (Ausstellungskatalog der Herzog August Bibliothek Nr. 58) Wolfenbüttel 1989
Žůrek (2003) Antiphonale Arnesti, tomus III, P VI/3

Miscellanea musicologica XXXVII (2003)

p. 236–268
Praha 2003